E-Ticarette Garanti Belgesinin Tüketiciye Sunumundaki Değişiklik

Garanti belgesi sunumunda değişiklik

Garanti belgesinin tüketiciye sunulması Garanti Belgesi Yönetmeliği yapılan 05.11.2020 tarihli 31295 sayılı Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında düzenleme bulmuştur.

Buna göre mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin. 1. fıkrası

(b) Satıcının unvanı,adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

(c) Fatura tarih ve sayısı,

(d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

bendlerinde belirtilen hususlara yer verilmesi gerekmediği ayrıca  garanti belgesinin  kalıcı veri saklayıcısı [1] aracılığı ile tüketiciye sunulması durumunda da

Yönetmelikteki 7. Madde’nin 1. Fıkranın (b) bendinde belirtilen “imza ve kaşe” şartı aranmaz.

Buna düzenlemeye göre mesafeli satışlarda garanti belgesinin ihtiva etmesi gereken şu şekilde sıralanır;

  1. Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı,adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
  2. Satıcının unvanı,adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin ( Kalıcı veri saklayıcı ile garanti belgesinin sunulması durumunda parantezden sonrası aranmaz ) imzası ve kaşesi,
  3.  Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
  4. Garanti süresi,
  5. Azami tamir süresi,
  6. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garantisüresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
  7.  Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
  8. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
  9. Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketicimahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
  10. Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.

[1] Kalıcı Veri Saklayıcı: “Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,”Related Posts :

No Comments :

Hakkımda

İzmir doğumlu Murat Serkan Atlı, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 mezunudur. Sels College in London’dan sertifika sahibidir.

2005 yılından beri ATLI & ATLI Hukuk Bürosu’nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. İngiltere’de University of Kent’te Uluslararası Ticaret Hukuku’nda (LLM in International Commercial Law) tezli yüksek lisans diploması almıştır.

International Business Law, Intellectual Property Law, Information Technology Law, Electronic Signature, Maritime Law, International Arbitration Law alanlarında İngiltere’deki Hukuk masterı eğitimi sırasında özel araştırma konuları olmuştur.

Uluslararası Tahkim Sözleşmeleri’nin Geçerliliği ve Türk ve İngiliz Tahkim Hukuku açısından karşılaştırmalı olarak University of Kent’te Uluslararası Hukuk Masterı bitirme tezi yazmıştır.

King’s College London ‘da 2016 yılında akademik hayatını ikinci LLM masteri olan “International Corporate and Commercial Law” bölümünde devam ettirmektedir.

Özel ilgi alanı; network sistemleri, tüm işletim sistemleri, donanım ve programsal profesyonel bilişim teknolojisi konularıdır.